ENGLISH
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η <<YΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ>> ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.ipostirixis.gr , εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», για να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες της και να προβάλλει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών και πληροφοριών που προσφέρονται μέσα από αυτόν διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους καθώς και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, τους Όρους Χρήσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους Χρήσης, θα συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των αλλαγών αυτών.

 

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 

Ανήλικοι

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθούν. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει» και «ως διατίθεται», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.

Η Εταιρεία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθιστά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της.

Η εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους χρήστες καθώς και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, ή οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση του Διαδικτυακού Τόπου ή/και του περιεχόμενου του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική ή άλλου είδους ζημιά, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζεται με ή απορρέει από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ή άλλης πηγής προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, και της ακούσιας λήψης ιών υπολογιστών από τον Διαδικτυακό Τόπο ή από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από αυτόν.

 

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα του κάθε χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στις συγκεκριμένες χώρες. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της Εταιρείας για το περιεχόμενο, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Διαδικτυακός Τόπος, τα προϊόντα και/ ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν, είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των υπηρεσιών, των προϊόντων, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών και των εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας -εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, και εξαιρουμένων τυχόν προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων -, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.

Όλα τα ονόματα προϊόντων /προγραμμάτων / υπηρεσιών κλπ που αναφέρονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν εμπορικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της Εταιρείας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

 

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων μερών

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή/και να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, τα οποία τρίτα μέρη έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων και των υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του Διαδικτυακού Τόπου έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

Η Εταιρεία παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας της, και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία τους. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των διαδικτυακών τόπων τρίτων μερών ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω αυτού του Διαδικτυακού Τόπου ή διατίθενται σε αυτόν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενο τους.

 

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή/και από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή/και τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή/και στη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή/και την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη.

 

Συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

 

Ασφάλεια

Αν και η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα ή/και κακόβουλο λογισμικό, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή/και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό χρηστών, στο λογισμικό ή/και στα αρχεία του;, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί οι χρήστες να υποστούν από τις παραπάνω αιτίες. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

 

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Διαδικτυακού Τόπου εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η Εταιρεία θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ποινικής δίωξης.

 

Παραβίαση Όρων Χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρείας των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει την Εταιρεία, τους μετόχους, τα μέλη, τους εργαζομένους και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας για κάθε ζημία και έξοδο, χωρίς περιορισμό, που αυτή ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει από ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του Χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου ή/και με παραβίαση των Όρων Χρήσης.

 

Λήξη

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρέσχε ο χρήστης στα πλαίσια χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

 

Πλήρης Συμφωνία – Διαιρετότητα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στο Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

 

Σχέση του χρήστη με την Εταιρεία

O χρήστης συμφωνεί ότι δε δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας, σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής, ή/και εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας ως απόρροια της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη.

 

Μέσα Απόδειξης

Η τυπωμένη έκδοση του Διαδικτυακού Τόπου και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

 

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο www.ipostirixis.gr

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 «(ΓΚΠΔ)»

Η Παρούσα αφορά τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.ipostirixis.gr  καθώς και τους ασφαλιζομένους και συνεργάτες της εταιρείας.

 

Εισαγωγή

Η <<YΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ>> ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , εφεξής η «Εταιρεία», στο πλαίσιο παροχής ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών της, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για τους σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Διατηρώντας υψηλά το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους, τρίτους και εταίρους του επιχειρηματικού και ευρύτερου κοινωνικού της περιβάλλοντος, η Εταιρεία ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου όπως αυτό διαμορφώνεται μέσω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών, κανονισμών και κωδίκων δεοντολογίας που εγκρίνει ή εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
Σκοπός της Παρούσας Ενημέρωσης είναι σας εξηγήσει με σαφή, απλό, διαφανή και κατανοητό τρόπο τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τον προσήκοντα τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.
Σε κάθε περίπτωση αν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
1. Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
<<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ>> ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 1. Τηλεφωνικά :(+30) 211 93 55 555
 2. Email:hello@ipostirixis.gr

Σχέση της παρούσας Ενημέρωσης με όρους χρήσης και άλλες πολιτικές

Η παρούσα ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την παρούσα ενημέρωση, την Πολιτική Cookies και τους όρους χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΦΜ, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ
Γ. Δεδομένα Πληρωμής Τραπεζικοί λογαριασμοί, IBAN
Δ. Δεδομένα Ασφάλισης Δίπλωμα Οδήγησης, Άδεια Κυκλοφορίας, και λοιπά  Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης
Ε. Δεδομένα Διακανονισμού Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση αποζημίωσης σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά που σχετίζονται με αυτήν.
ΣΤ. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Ιατρικές Πληροφορίες στα πλαίσια διακανονισμού αποζημίωσης σωματικών βλαβών
Ζ. Δεδομένα που αφορούν σε εκπαίδευση και εργασιακή κατάσταση (παρούσα ή παρελθοντική) Προϋπηρεσία, Τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις, ιδιότητα μέλους σε σύλλογο κλπ.

 

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων 

 1. Απευθείας από Εσάς 
  Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας απευθείας στην εταιρική μας ιστοσελίδα ώστε να εκθέσετε τα αιτήματα σας, να λάβετε άλλες ενημερώσεις για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να υποβάλλετε παράπονα  και να εκθέσετε το ενδιαφέρον σας για μελλοντική ένταξη σας στο δυναμικό μας, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς επίτευξης των αιτημάτων, των πληροφοριών, της επίλυσης των παραπόνων ή της βοήθειας  που ενδεχομένως χρειάζεστε. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, και τα οποία αποθηκεύονται ή και αξιολογούνται μόνο για το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτηση και της επικοινωνίας μας μαζί σας.
 2. Συλλογή με αυτοματοποιημένα μέσα
  Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies της Εταιρείας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε/περιορίσετε τη χρήση τους.

 1. Συλλογή από το δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Εταιρείας 
  Με την αίτηση ασφάλισης που συμπληρώνετε και υποβάλλετε μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας, δηλώνετε την πρόθεση σας για την μεταφορά του κινδύνου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, πυρός, κατοικίας, προσωπικού ατυχήματος κλπ. στην Εταιρεία. Τα στοιχεία σας εφόσον είναι ακριβή, πλήρη και αληθή θα χρησιμοποιηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο ώστε να συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης και να καθορισθεί το αναλογούν ασφάλιστρο.

Η υποχρέωση συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που σας ζητά η Εταιρεία στην Αίτηση ασφάλισης, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης που βασίζεται στον ν. 2496/1997 (Ασφαλιστική Σύμβαση), το ν. 489/1976 (Υποχρεωτική ασφάλιση εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη) και στο ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα II).

Συνεπώς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να μην προχωρήσει στην σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης  σε περίπτωση που εναντιωθείτε στην ως άνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή που προχωρήσετε σε υποβολή αναληθών/ ανακριβών, ελλιπών στοιχείων και πληροφοριών.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να προβεί σε καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εφόσον εναντιώνεστε ή ανακαλείτε την συγκατάθεση σας (στις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί) για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας κάλυψης, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία απέναντι σας.

 1. Συλλογή δεδομένων από πραγματογνώμονες/ λοιπούς συνεργάτες και τρίτους 
  Κατά την διάρκεια των ασφαλιστικών μας δραστηριοτήτων ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων ή/ και τρίτων προσώπων από πραγματογνώμονες, ιατρούς, δικηγόρους, συνεργεία αυτοκινήτων,  τεχνικούς συμβούλους, Τραπεζών, δημοσίων και δικαστικών αρχών, ΥΣΑΕ, κέντρο πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου και λοιπούς Τρίτους.

 

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η συλλογή των δεδομένων σας και ποια η νομική βάση επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο  για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς και με τη δέουσα νομική βάση:

Σκοπός Επεξεργασίας Επεξήγηση Νομική Βάση
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης / Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Όταν υποβάλλετε αίτηση ασφάλισης, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή/και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας. Εκτέλεση της Σύμβασης (στην οποία περιλαμβάνεται το πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου πρίν από την σύναψη της σύμβασης
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Συγκατάθεση κατά το στάδιο πλοήγησης στην Ιστοσελίδα μας
Πρόληψη ασφαλιστικής Απάτης Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς διασφάλιση της αποτροπής της εξαπάτησης της Εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του Υποκειμένου των δεδομένων που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα π.χ. την υπερτιμολόγηση της απαίτησης της ασφαλιστικής αποζημίωσης, την εικονική απαίτηση της ασφαλιστικής αποζημίωσης ή τη δόλια πραγμάτωση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Έννομο συμφέρον
Επεξεργασία που επιβάλλεται από το Νόμο Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικώς:

·      Τη Φορολογική Νομοθεσία

· Τη νομοθεσία για την αξιολόγηση του κινδύνου και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ν.4364/2016, Φερεγγυότητα ΙΙ)

·  Το Ν. 489/1976 « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

· Το Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»

Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση

 

Επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα

Η Εταιρεία δύναται να διενεργεί πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών με σκοπό την εκτίμηση του προφίλ κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ο τελικός έλεγχος της αίτησης σας θα πραγματοποιείται πάντοτε από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας.
Επιπλέον προκειμένου να αποτρέψουμε περιστατικά απάτης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και με αυτοματοποιημένα μέσα για να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Λήψη αποφάσεων βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα μέσα δεν υφίσταται κατά τη διενέργεια ελέγχου ενδεχόμενης απάτης η οποία και διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το δίκτυο της Υποστήριξις Ασφαλιστικής το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των ψηφιακών περιουσιακών της στοιχείων (servers, PCs, Data Bases, κλπ), το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε αυτά (υπάλληλοι, πάροχοι, συνεργατών), προστατεύετε με τεχνικά μέσα όπως Τείχος Προστασίας “Firewall”, εργαλεία εντοπισμού κακόβουλων προγραμμάτων “Antivirus”, Intrusion Detection System (IDS), πρόγραμμα ελέγχου διαρροής πληροφοριών “email DLP”, κρυπτογράφηση απομακρυσμένης σύνδεσης – μεταδιδόμενης πληροφορίας – αποθηκευτικών μαγνητικών μέσων , περιορισμός πρόσβασης & χρήσης USB / CD / Disk Storage, κλπ, καθώς επίσης με οργανωτικά μέσα όπως εργασιακοί ρόλοι, διαχωρισμός καθηκόντων, εκπαίδευση προσωπικού, επιθεώρηση εσωτερικών & εξωτερικών εκλεκτών, διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας & τεχνολογικής ανάκαμψης, κλπ. Επιπροσθέτως, με χρήση φυσικών μέτρων προστασίας όπως φύλαξη κτιρίου 7/24, Συναγερμός & ανίχνευση παραβίασης, κλπ.

 

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας / Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης ή/και για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή/και που αποστέλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας ενημερωτικά μηνύματα σε εσάς.

Περαιτέρω, πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο:

Όταν απαιτείται οι ως άνω αποδέκτες να λάβουν γνώση των δεδομένων σας, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί από πλευράς τους τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά  μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και ότι τα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για τους  σκοπούς εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Εταιρεία.

 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών θα τα διατηρήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας σε οποιαδήποτε στιγμή.

 

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων
Δικαίωμα Ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την συλλογή και την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα Πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πληροφορίες από την Εταιρεία για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας  αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή όχι, καθώς και, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά με συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
Δικαίωμα Διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα Διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, το αίτημα σας αυτό ενδέχεται να απορριφθεί.
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.
Δικαίωμα Εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη περίπτωσή σας (έννομο συμφέρον) και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται  να μην επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας  δεδομένα εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη Εταιρεία (νέο υπεύθυνο επεξεργασίας). Η Εταιρεία δεν δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος σας,  εκτός και αν προσβάλλονται τα δικαιώματα τρίτων προσώπων.
Δικαίωμα να ζητάτε ανθρώπινη επέμβαση Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (λήψη αποφάσεων για εσάς με τεχνολογικά μέσα και χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων» και να την υποβάλετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας.

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:
Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
<<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ>> ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 24 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
561,23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικά : (+30) 211 93 55 555
Email hello@ipostirixis.gr

 

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, ή πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, διατηρείτε το δικαίωμα σας να
προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

Πολιτική Cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies της <<ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ>> ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (η Εταιρεία) παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των Cookies και Παρόμοιων Τεχνολογιών από τον ιστότοπο ή/και οποιεσδήποτε κινητές εφαρμογές που λειτουργούν από ή εκ μέρους της  Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων της εταιρειών («Ιστότοπος»). Περιγράφει επίσης τί είδους επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα Cookies και τις Παρόμοιες Τεχνολογίες.

Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στους όρους χρήσης του Ιστοτόπου της Εταιρείας και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Συνίσταται να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Σχετικές ειδοποιήσεις για ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται επίσης στον Ιστότοπο της Εταιρείας. Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας συμφωνείται να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται σε αυτή την Πολιτική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα Πολιτική Cookies,  η Πολιτική Απορρήτου.

 

Tί είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου – που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server).

Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα Cookies» ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας.  Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το σύστημα περιήγησης (browser). Τα «Επίμονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όταν ανοίξετε το σύστημα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.

 

Cookies πρώτου μέρους και τρίτων μερών – Ανάλογα με τον Ιστότοπο ή τον ιστοχώρο (domain) που εγκαθιστά το cookie, χαρακτηρίζονται τα cookies ως «πρώτου» ή «τρίτου» μέρους. Τα cookies πρώτου μέρους σε γενικές γραμμές είναι cookies που εγκαθίστανται από τον Ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης – τον Ιστότοπο που εμφανίζεται στο παράθυρο URL. Τα cookies τρίτου μέρους (π.χ. Facebook, Google) είναι cookies που εγκαθίστανται από έναν ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που επισκέφθηκε ο χρήστης. Τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των συγκεκριμένων cookies ώστε να παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς σε άλλους ιστότοπους, χρησιμοποιώντας ως βάση την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Google Analytics, που είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου της Google και το οποίο χρησιμοποιείται από το ipostirixis.gr για στατιστικούς λόγους.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση του Ιστοτόπου. Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η διαφήμιση, η απόκτηση στατιστικών στοιχείων (δηλαδή πόσοι επισκέπτες είδαν συγκεκριμένες σελίδες στον Ιστότοπο μας ή βλέπουν τις διαφημίσεις μας όταν χρησιμοποιούν άλλους ιστοτόπους) και η διευκόλυνση της διάδρασής σας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμείς ή/και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας κατηγοριοποιούμε τα cookies όπως περιγράφεται κατωτέρω. Μπορείτε να αποκλείσετε καθεμία από τις κατηγορίες cookies ξεχωριστά (εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies) οποιαδήποτε στιγμή.

 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις ζητηθείσες από εσάς υπηρεσίες μέσω του Ιστοτόπου της Εταιρείας. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεσθε τον Ιστότοπο μας και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά του. Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα σημαντικά cookies:

 

Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο και την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με:

 

Cookies Στοχοποίησης/Διαφήμισης

Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των επισκέψεών σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους (links) και τις διαφημίσεις που έχετε επιλέξει. Ένας από τους σκοπούς μας είναι να διευκολυνθούμε στην προσπάθειά μας να κάνουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας πιο σχετικό στις προτιμήσεις σας. Ένας άλλος σκοπός είναι να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες που έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο σχετικές στα εμφανή ενδιαφέροντά σας. Η παροχή διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας μπορεί να περιλαμβάνει εμάς, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, όπως διαφημιστές, πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων και πλατφόρμες που βασίζονται στη ζήτηση. Για παράδειγμα, εάν δείτε μία σελίδα στην Ιστότοπο μας, ενδέχεται να προκαλέσουμε την παράδοση μιας διαφήμισης σε εσάς, στην Ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστοτόπους για προϊόντα που αναφέρονταν σε εκείνη τη σελίδα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας μπορούμε επίσης να προσθέσουμε άλλα δεδομένα σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα Cookies, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από τρίτους, και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για την αποστολή διαφημίσεων σε εσάς.

 

Cookies Τρίτων Μερών

Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και να σας βοηθήσουμε να αλληλεπιδράσετε με τους λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιστότοπος μπορεί να ενσωματώνει περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.) ή συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Όταν επισκέπτεσθε συνδέσμους ή/και ιστοτόπους  τρίτων μερών, υπόκεισθε στην πολιτική cookies αυτών των τρίτων μερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε με δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο τρίτου μέρους.

 

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο παρέχουν μέσα ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν χρησιμοποιείτε ποικίλες συσκευές, πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σε κάθε μία από τις συσκευές σας.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες του Ιστοτόπου μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας μέσω του Ιστοτόπου μας.

Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείμενα Flash εφαρμογών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντικείμενα Flash εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησης αυτών στον ιστότοπο της Adobe. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορους ιστότοπους μέσω συστήματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή άλλων πόρων του διαδικτύου.
Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας:

Microsoft Windows Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων μερών:

 

Τί είναι οι παρόμοιες τεχνολογίες;

Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) και τα clear GIFs (μορφή ανταλλαγής γραφικών) είναι μικροσκοπικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης σε έναν ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με cookies. Τα αντικείμενα Flash (τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα) είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας από έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe.

 

Web beacons και ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts)

Τα Web beacons και οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας, καθώς και σε ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και διαφημίσεις.

Web beacons (ή “tags”) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις.

Οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας και μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους συνδέσμους επιλέγετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε τον Ιστότοπό μας, να διαμορφώνουμε τον Ιστότοπό μας στα πιθανά ενδιαφέροντά σας και για να διενεργούμε έρευνες αγοράς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του συστήματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (παρακαλούμε αναφερθείτε στη λειτουργία βοήθειας του συστήματος περιήγησης). Σημειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.